• Sophie Haaland Matláry

On copts in Egypt

Updated: Jan 21, 2019


English translation at the bottom. Publisert i tidsskriftet Minerva den 07.11.2018

Av vestlige medier var det bare BBC og the Guardian som var tidlig ute med å nevne det ferske terrorangrepet på egyptiske kristne, skriver Sophie Matlary.

Sist uke ble den koptiske befolkningen i Egypt rammet av terror. Syv personer mistet livet da en buss på vei til et av klostrene i den egyptiske ørkenen ble rammet av et angrep. ISIL hevder at det var de som utførte angrepet. Egyptiske myndigheter har tatt livet av 19 islamistiske militanter som trolig stod bak.

ISIL sine angrep på Egypts koptiske minoriteter er noen av de mest mest brutale religiøse massakrene i nyere tid. 53% av ISIL sine angrep i 2018 har vaert rettet mot koptiske minoriteter ifølge Global Extremism Monitor (Tony Blair Institute for Global Change).

Egypt og spesielt storbyene i Egypt er multietniske og multikulturelle samfunn, der man ikke ser store forskjeller på kristne og muslimer om man ikke spesifikt leter etter dem; eksempelvis ved å se etter det lille korset som er tattovert på alle koptiske kvinner og menns håndledd. Eller ved å legge merke til hvilke butikker som holder stengt søndag, selv om den offisielle hviledagen i landet er på fredag.

Mange av mine koptiske og muslimske venner drikker stella (egyptisk øl), heter Yusuf eller Josef, går på katolske barne og ungdomsskoler drevet av franske nonner eller jesuitter, og feirer både Ramadan og Christmas. Under den muslimske fastemåneden følger koptere feiringen med sine muslimske naboer og kolleager, og måneden er en viktig høytid for alle. I det hele tatt vises de stor respekt for andres religion, og for hellige høytider samt annerledes praktisering av tro.

Egyptere er som grekere, afrikanere, arabere og bedouinder under ett tak, uten at de egentlig er noen av delene fult ut – samfunnsdiversitet lever altså godt her, noe som gjenspeiles i måten egyptere behandler hverandre på, med aksepterende og empatiske holdninger overfor hverandre mesteparten av tiden.

Kristne i Midtøsten utgjør 5 % av befolkningen. 10% av Egypts befolkning er kristne i et land med cirka 90 millioner innbyggere. Ordet ‘kopt’ kommer fra det greske ordet ‘aigyptos’ – noe som har gitt oss ‘Egypt’. Som hele Nord-Afrika var Egypt kristent og jødisk før det ble muslimsk. Koptere følger den ortodokse kirke og kalender, samt at de følger en relativt sett strengere praktisering av kristendommen enn vestlige kristne. Det vil si at de faster 210 dager av 365 i året, hvor de ikke spiser eller drikker fra morgen til kveld. For kristne verden over er Midtøstens kristne minoriteter verdifulle, da de lever i områdene hvor det hevdes at Jesus levde. Det var til Egypt kongefamilien dro da de flyktet fra Israel.

Det at de kristne minoritetene er terrormål i Egypt, skyldes i stor grad at ytterliggående islamister ønsker å destablisere Egypts grunnleggende samfunnsorden, samt at det finnes svært mange fattige i Egypt, både på kristen og muslimsk side. På grunn av sosiale problemer oppstår ofte konflikter i lokalsamfunn som løses ved eksplosiv konflikt mellom kristne og muslimske familier, uten at religion egentlig har vært årsaken til konflikten.

Men disse angrepene er små i forhold til de større angrepene som har krevd et hundretalls koptiske liv i fjor og i år. Disse angrepene er helt klart religiøst motiverte angrep. ISIL sine angrep rammer dessuten turistindustrien, idet mange vestlige kristne ikke tør reise hit. Det er derfor overaskende at angrepene på koptere ikke får mere oppmerksomhet verden over. Massakrene utføres av en terrorgruppe som rammer alle typer samfunn i Europa og i Midtøsten.

For eksempel er det bare BBC og the Guardian som har vært tidlig ute med å nevne angrepet, 48 timer etter at det skjedde. Hvorfor Vesten ikke skriver mer om massakrene er vanskelig å si, men det internasjonale samfunn agerte ikke da ISIL massakrerte de kurdiske Yazidiene ifjor, og vil trolig ikke agere når kopterne blir det heller.

Lik Maria, Josef og Jesus som rømte for livet sitt til Egypt, utvandrer mange kristne egyptere nå til Europa og til USA, med frykt for sin fremtid i regionen.


In English:

The homogeneous Egyptian society

Last week, the Coptic population in Egypt was struck by terrorism. Seven people lost their lives as a bus on its way to one of the monasteries in the Egyptian desert in Minya province, was attacked. ISIL has stated that the terrorist group was behind the attack.

ISIL’s attack on Coptic minorities are some of the deadliest and most brutal religious massacres in modern times. 53% of the attacks done by ISIL in 2018 have been aimed at Coptic minorities. According to the Global Extremism monitor (Tony Blair Institute for Global Change).

Egypt, and especially the big cities in Egypt, are multicultural, and ethnically diverse. One does not see too many differences between Christians and Muslims, if one does not look specifically for them, such as by noticing the small tattooed cross that all Copts have on their wrists. Or by noticing the shops that are closed on Sunday, as Friday is the holy day of the week in Muslim countries. Many of my Coptic and Muslim friends drink Stella (Egyptian beer), are named Yusuf or Josef, went to Catholic nurseries run by French nuns and Jesuit boarding schools, and celebrate Christmas as well as Ramadan and Eid. During the month of fasting, ‘Ramadan’, Copts celebrate amongst their Muslim friends and neighbors as the holiday is important to everyone. There is great respect shown towards other people’s religions and traditions. In my opinion, Egyptians are like Greeks, Armenians, Africans, Arabs and Bedouins all in one, under one roof, where one cannot categorize one too much from the other. Diversity in society is therefore important, something which one notices in the way in which Egyptians treat one another, with friendliness and acceptance, most of the time.

Christians in the Middle-East represent 5% of the general population. 10% of the Egyptian population is Christian, in a country of 90 million citizens. The word ‘copt’ comes from the Greek word ‘aigyptos’ – something that has become the word ‘Egypt’. In the same way that the whole of North-Africa was, before the arabisation, Egypt was composed of Christians and Jewish. Copts follow the Eastern Church and calendar, as well as observing rather conservative religious practices.

By this I mean that they are fasting for 210 days out of 365 in the year, where they are not eating nor drinking from morning until evening. For Christians all over the world, the Middle East’s Christian minorities are very special and valuable, as they are living in the original territories where it is claimed that Jesus was living also. It was to Egypt that the Royal family fled, from Israel.

The fact that Christian’s minorities are a main target for ISIL is due to the fact that radical Islamic groups wish to destabilize Egypt’s society on a deep level, and also because many (30 million) Egyptians are living in poverty, on both Christian and Muslim sides. Due to social problems and conflicts in local communities, issues are often solved through attacks on each-other, such as between different religions, even if the religion is not really the reason for the problem in the first instance.

But these attacks are insignificant in comparison to the massacres that have occurred and that counted 100 deaths only last year. These attacks have clearly been religiously motivated against Christians. The attacks of ISIL also strike the tourist industry in Egypt, and many Westerners, especially Christians, fear coming to the country because of this. It is therefore surprising that the attacks on Copts have not received more media attention, as the attacks are done by a terrorist group that threatens both the East and the West. As an example, only BBC and the Guardian reported at an ‘early stage’ on the recent attack, even if this was 48 hours after the attack occurred. Why Western state-leaders do not prioritize this crisis, or how come the press is not giving the persecutions more attention is hard to say, but when ISIL wiped out entire Kurdish Yazidi populations last year, the international community was late to react. In the same way as Mary, Joseph and Jesus fled to Egypt, many Christian Egyptians are leaving for Europe and for the United States, fearing for their own safety and their future in the region.

46 views0 comments