• Sophie Haaland Matláry

Ufortjent hardkjør mot Ungarn


Ungarere er et frihetselskende folk, og opposisjonen er hard i sin kritikk av statsminister Viktor Orbán.

Publisert: 20.01.20 i Dagens Næringsliv

Det er blitt skrevet mye i norsk presse om Ungarn det siste året. Landet nevnes over 190 ganger, dog kun på en negativ måte. Det er åpenbart at få, om ingen, har ønsket å skrive om erfaringene til ungarere selv.


Landet beskrives i Vesten som «okkupert av Fidesz-regjeringen», og i Norge sier vi at Ungarn er ufritt (ABC-nyheter), med en totalitær ideologi (VG).


Og det er leit, for dem som kjenner til ungarere, vet at de er et frihetselskende folk som i 1956 tok til gatene og kjempet for sine demokratiske rettigheter – slik faren min gjorde, før han flyktet til Norge. Ungarere er revolusjonærer hvis de må. Protestene i 2006 er moderne eksempler på det. Madjarene har stor kjærlighet til sitt «Magyarország» og føler seg indignerte av den konstante kritikken.


Flere i Vesten synes at statsminister Orbans retorikk er ekstrem, direkte og hard. Men de glemmer at retorikken hans er også et varemerke – det gir ham oppmerksomhet, og politikk og retorikk går hånd i hånd. For ungarske velgere snakker veldig gjerne hardt om sittende regjeringen: på tv, sosiale medier og i gatene – de er ikke hemmet. Mange ungarere ønsker at Vesten forstår at det ikke er nødvendig med en så hard og kontinuerlig anti-Fidesz-kampanje, som også føles som en anti-Ungarn-kampanje. Det finnes allerede en opposisjon i Ungarn som har tatt det oppdraget.


For Ungarn er åpen for kritikk. Ungarns ambassadør til Norge, Anna Siko, sier vi lytter og ønsker dialog. Vi har akseptert rådene fra Venezia-konvensjonen – regjeringen har jo endret lovgivningen – men det er ingen som rapporterer om det i vestlig presse. Vi er jo i dialog med dere, men vi liker ikke å utsettes for ubegrunnet kritikk eller dobbel standard, noe en overdreven negativ fokusering på Ungarn har ført til.


Fidesz-regjeringen har ikke gjort at landet er blitt mindre attraktivt for utlendinger heller. Det går to daglige avganger med Norwegian fra Oslo til Budapest, og nå åpnet Wizz Air en tredje. Avgangene er fulle, og antallet turister til Ungarn har aldri vært så høyt. De som reiser dit kan se hvor multikulturell denne byen er. Og hva gjelder Ungarns holdning til innvandring og flyktninger, som ofte nevnes, er Ungarns politikk slik at de vil hjelpe flyktningene der de er. Derfor har Ungarn i flere år hatt bistandsprosjektet «Hungary helps», som bistår flyktninger i hele Midtøsten, med å bygge opp kirker, skoler og sykehus, destruert av terror.


Andre viktige ting som ikke nevnes i vestlig presse, er støtten som går til familier og fattige. Fidesz' familiepolitikk har ført til at 4,8 prosent av landets bnp går til subsidier og støtte til familier med barn. På samme måte som vår statsminister ønsker at vi føder flere barn, er det også et mål for Fidesz-regjeringen. Med hensyn til fattige i Ungarn, har tallet sterkt gått ned, og siden 2010 har 1,3 millioner ungarere blitt hjulpet ut av ekstrem fattigdom. Landet har også det fjerde laveste arbeidsledighetsnivået i EU, med den høyeste økonomiske veksten, på fem prosent.


Til dem som er bekymret for Ungarns tilknytning til mer østlige politikere, så må det minnes om at Budapest er geografisk like langt fra Moskva og Istanbul som til Berlin. Landet befinner seg midt i et geopolitisk triangel, og av alle EU-landene er det Fidesz som klarer å snakke med Erdogan. Orban er EUs hovedmann overfor Tyrkia. Og ser vi på flyktningkrisen som rammet EU i 2015 – hvor Ungarn førte sin restriktive politikk – er det faktisk den samme politikken EU følger i dag. Ungarsk diplomati sørger faktisk for at Erdogan ikke åpner opp «migrantslusen til Europa» – som kanskje har vært Vestens store angst?


In English:


Undeserving criticism against Hungary in Norwegian press:

A lot has been written in the Norwegian press about Hungary this past year.


The country is mentioned in Norwegian press over 190 times, but only in a negative way.

It is obvious that few, if any, have wanted to write about the personal experiences of Hungarians themselves. The country is described in the West as "occupied by the Fidesz government", and in Norway we say that Hungary is unfree (ABC News), with a totalitarian ideology (VG).


And that is a shame. Because those who you who know Hungarians, you would know that they are a freedom-loving people who in 1956 took to the streets and fought for their democratic rights - as my father did, before he fled to Norway.


Hungarians are revolutionaries if they have to. The protests in 2006 are modern examples of such. The Madjars have a great love for their "Magyarország" and feel frustrated by the constant criticism. Many in the West think that Prime Minister Orban's rhetoric is extreme, direct and harsh. But they forget that his rhetoric is also his trademark - it gives him attention, and politics and rhetoric go hand in hand. Hungarian voters discuss, criticize and debate the Fidesz government: on TV, social media and in the streets - they are not inhibited. Many Hungarians want the West to understand that such a hard and continuous anti-Fidesz campaign is not needed, which to them also feels like an anti-Hungary campaign. For there is already an opposition in Hungary that is doing that.


Hungary is open to criticism.

Hungary's ambassador to Norway, Anna Siko, says that 'we listen and want dialogue. We have accepted the advice of the Venice Convention - after all, the government has changed the legislation - but no one reports on this in the Western press. We are in dialogue with you, but we do not like to be subjected to unfounded criticism or double standards, which has led to an excessive negative focus on Hungary'. The Fidesz government has not made the country less attractive to foreigners either. There are two daily departures with Norwegian from Oslo to Budapest, and now Wizz Air opened a third. Departures are full and the number of tourists to Hungary has never been so high. Those traveling there can see how multicultural this city is. And with regards to Hungary's attitude towards immigration and refugees, which is often mentioned, Hungary's policy is to help the refugees where they are. Therefore, Hungary has for several years developed the aid project "Hungary helps", which assists refugees throughout the Middle East, in building churches, schools and hospitals, destroyed by terrorism.


Other important things that are never mentioned in the Western media, is the support that goes to families and poor people in hungary. Fidesz's family policy entails that 4,8 percent of the country's GDP goes to subsidies and support for families with children. Just as our prime minister wants us to give birth to more children, that is also a goal for the Fidesz government. With regards to the poor in Hungary, the figure has dropped sharply and since 2010, 1,3 million Hungarians have been saved from extreme poverty. The country also has the fourth lowest unemployment rate in the EU, with the highest economic growth, at 5 percent. And finally, to those who are concerned about Hungary's connection to more Eastern politicians, one must remember that Budapest is geographically as far from Moscow and Istanbul as it is to Berlin. The country lies in the middle of a geopolitical triangle. Further, amongst all the EU countries, Fidesz is the one that is able to talk to Erdogan. Currently, Orban is the EU's main man vis a vis Turkey. And if we look at the refugee crisis that hit the EU in 2015 - where Hungary carried out its restrictive policy - it is actually the same policy the EU is following today. In fact, Hungarian diplomacy is preventing Erdogan from opening up the "migrant lock to Europe" - which may have been the West's great anxiety in 2019?


73 views0 comments

Recent Posts

See All